Kateřinská 17, Olomouc, ČR
Najdete nás:

Lektoři 1. běh

Naše lektorky a lektoři

Prof. Peter TAVEL

garant výcviku

Po vystudování klinické psychologie a teologie na UP v Olomouci jsem v roce 2013 na FF UP obhájil profesuru v oboru klinické psychologie. Specializuji se na rodinnou a párovou terapii, hypnózu a supervizi v oblasti paliativní péče. Působím jako lektor psychoterapeutických výcviků na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Angažuji se i v akademické a vědecké oblasti. Jsem výzkumníkem Kosice Institute for Society and Health na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích ve spolupráci s Department of Social Medicine, University of Groningen v Holandsku.

Aktuálně zastávám pozici děkana Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, kde rovněž přednáším. Poskytuji psychologické poradenství pro Centrum poradenské služby na UP. Jsem členem České asociace pro psychoterapii a České daseinsanalytické společnosti.

Dlouhodobě žiji v Rakousku, kde se v rámci hospice a domova důchodců věnuji paliativním, starým a umírajícím pacientům. Jsem horolezec, běhám maratón a pravidelně chodím na pouť do Santiaga de Compostela.

Mgr. Barbora KOHOUTOVÁ

lektorka

Studium jednooborové psychologie na FF UK jsem ukončila v roce 1996 státní závěrečnou zkouškou z klinické psychologie. Poté jsem pracovala v organizaci Duha – integrace osob s mentálním postižením a následně v Centru Paprsek. Během přípravy na atestaci z klinické psychologie – od roku 2007 do 2010 – jsem pracovala v psychiatrické nemocnici Dobřany. V roce 2012 jsem získala klinickou atestaci a v následujícím roce také funkční specializaci v psychoterapii.

Od roku 2010 jsem psycholožkou a psychoterapeutkou na klinice Eset, kde se věnuji pacientům od předškolního věku až do dospělosti. Nabízím individuální, skupinovou terapii i terapii v denním stacionáři pro dospělé. Mým základním psychoterapeutickým zaměřením je Na osobu zaměřený přístup – PCA, ve kterém mám výcvik. Absolvovala jsem rovněž výcvik práce s tělem.

https://www.traditionrolex.com/26

V současnosti dokončuji výcviky v práci s dětmi a adolescenty v duchu Gestaltu a v Terapii hrou PCA. Spolupracuji rovněž s PVŠPS, kde jsem aktuálně lektorkou sebezkušenosti pro studenty psychologie a sociální práce. Volný čas věnuji tvořivým činnostem, četbě, hudbě. V létě již řadu let jezdím na tábory Umění, hra, divadlo.

Mgr. Lukáš KRÁLÍČEK

lektor

Vystudoval jsem obor sociální práce a aplikovaná psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (PVŠPS), kde jsem absolvoval i daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik. V individuálním výcviku jsem pokračoval u Mgr. Jana Vybírala a svou daseinsanalytickou praxi jsem začínal pod supervizí doc. Oldřicha Čálka a MUDr. Zuzany Pinďákové. Potřebné vzdělání ve fenomenologické filosofii i filosofii obecně jsem získal u prof. Jaroslavy Peškové a prof. Anny Hogenové při vysokoškolském studiu v magisterském i doktorském programu nebo v bytových seminářích Jaroslavy Peškové. 

Po absolutoriu jsem několik let působil jako pedagog na PVŠPS a psychoterapeut na klinice ESET. Zároveň jsem začínal pracovat v soukromé psychoterapeutické praxi a později otevřel psychoterapeutické pracoviště DA psychoterapie v Praze, kde jako psychoterapeut působím dosud a kde rovněž vedu specializační výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů, který jsem absolvoval u doc. O. Čálka. Jako lektor jsem vedl komunitu psychoterapeutického výcviku na PVŠPS. 

V současné době vyučuji daseinsanalýzu ve vlastních kurzech nebo v Institutu integrovaného vzdělávání pomáhajících profesích (IVPP) v Liberci. 

Mgr. Eva PETRÁKOVÁ

lektorka

Po ukončení studia školní a poradenské pedagogiky na FF UK v roce 1997 jsem pracovala  ve Středisku výchovné péče s přestávkami až do roku 2010.  Mým základním psychoterapeutickým zaměřením je systemický přístup, absolvovala jsem výcvik v systemické rodinné terapii, výcvik v mediaci, výcvik v artefiletice a arteterapii.  Od roku 2010 mám svou soukromou psychoterapeutickou praxi a pracuji s dětmi, dospívajícími, dospělými i rodinami.

Několik let jsem externě vyučovala na PVŠPS, na Pražské psychoterapeutické fakultě a ve Vzdělávacím centru pro veřejnou správu. V současnosti se ve své soukromé praxi věnuji klientům, jako psychoterapeutka  spolupracuji s organizací provázející pěstouny a s domovem pro seniory, kde nabízím supervize zaměstnanců.

Mgr. Martin PROKEŠ

lektor

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na FF UK. Po ukončení studia jsem začal pracovat ve VFN na Klinice rehabilitačního lékařství a zároveň v soukromé praxi, obé provozuji dodnes.

V roce 2005 jsem dokončil výcvik v integrativní psychoterapii, kromě něj mám dokončený výcvik v telefonní krizové intervenci, výcvik psychosociálních dovedností, základní orientaci v transakční analýze TA 101 a sebezkušenostní část výcviku v integrativní supervizi. Vedle soukromé praxe a práce ve VFN se zabývám supervizí, většinou v sociální práci, školských zařízeních a psychoterapii. Několik let jsem externě učil na PVŠPS, kde jsem vedl i výcvik, dodnes učím na 1. LF. Od roku 2014 vedu v rámci SOS centra diakonie terapeutickou skupinu pro lidi, kteří mají problémy s agresí.