Kateřinská 17, Olomouc, ČR
Najdete nás:

Jak se přihlásit

Podmínky pro přijetí

Přihlášky na 5. běh výcviku

byly ukončeny

PŘIHLÁŠENÍ

Jaké jsou podmínky pro přijetí?

Uchazeč musí splňovat následující kritéria:

  1. Věk 23 let (v den přijímacího řízení)
  2. Trestní bezúhonnost
  3. VŠ vzdělání druhého stupně (Mgr.) předepsaného typu. */**
  4. Přiměřený psychický stav (bez závažné psychické patologie)
  5. Úspěšné absolvování přijímacího řízení
 

* Předepsaným typem je vzdělání spadající pod kategorie 01, 02, 03 a 09 dle Klasifikace oborů vzdělání (CZISCED-F 2013, Český statistický úřadu, Sbírka zákonů č. 348/2015). Jmenovitě jde o obory: 01 Vzdělávání a výchova, 02 Umění a humanitní vědy, 03 Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy, 09 Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky. 

** V případě nesplnění podmínky o relevantním VŠ vzdělání ve smyslu podmínek pro přijetí (kapitola 1. 4. bod 3.) v čase přijetí dochází ke kontrole doplnění vzdělání v tomto momentu. Frekventant tedy předloží při závěrečné kontrole úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém relevantním vzdělání. V případě, že frekventant nesplní relevantní VŠ vzdělání, bude i navzdory tomu připuštěn k závěrečné zkoušce, nemůže ale aspirovat na řádné ukončení kompletního výcviku. Případné nejasnosti řeší garant.

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlášení do výcviku je možné přes Portál celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého.

PRO PŘIHLÁŠENÍ KLIKNĚTE ZDE

V průběhu pětileté sebezkušenostní části vás čeká první a druhé bilancování. První bilancování proběhne na konci 3. roku po absolvování sebezkušenostní části a druhé bilancování na konci 5. roku po absolvování nácviku dovedností a supervizní části.

Potřebujete pomoc při vyplňování přihlášky v Portálu celoživotního vzdělávání (CŽV)?

Zde naleznete návod, jak postupovat:

KLIKNĚTE ZDE
Máte s přihlašováním technické problémy?

Kontaktujte Editu Lukášovou: edita.lukasova@upol.cz, 585637174.

Jaké dokumenty musím ještě předložit, abych byl/a pozván/a k přijímacímu řízení?
  1. Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  2. Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti
  3. Nestrukturovaný neformální životopis

Životopis napište přibližně v rozsahu 5 stran (nejlépe vlastní rukou nebo na počítači).

Měl by obsahovat informace o současném i minulém zdravotním stavu (fyzickém i psychickém) a o medikaci (zamlčení informací jako je např. psychiatrické léčení, medikace, hospitalizace, psychoterapie (v současnosti i v minulosti) je důvodem k nepřijetí do výcviku, respektive důvodem pro pozdější vyloučení), anamnestické údaje o rodině (sourozenci, výchova, matka otec, prarodiče), důležité pozitivní a negativní okamžiky vašeho života a vše, co považujete za důležitou součást vaší životní cesty. 

Uveďte i čestné prohlášení, že uvedené informace jsou pravdivé.

  1. Doporučující dopisy jak odborníků v oboru, tak doporučení osob nebo institucí z jakékoli oblasti vašeho života jsou vítané.
Kam mám dokumenty zaslat?

Dokumenty zašlete DOPORUČENĚ na adresu:
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého
Institut sociálního zdraví
Mgr. Marie Sovová
Univerzitní 22
771 11 Olomouc

Budu za podání přihlášky něco platit?

Ano, poplatek za podání přihlášky je 500 Kč. Platební údaje obdržíte po přihlášení do Portálu CŽV. K přijímacímu řízení pozveme jen ty uchazeče, kteří uhradí poplatek za podání přihlášky a dodají požadované dokumenty.

Jak bude vypadat přijímací řízení?

O termínu přijímacího řízení vás budeme informovat pozvánkou, konat se bude v budově Institutu sociálního zdraví na adrese Kateřinská 17, Olomouc. Garant programu jmenuje přijímací komisi, která se podílí na všech fázích přijímacího řízení. Přijímací komise vybírá účastníky výcviku, které navrhuje garantovi. Garant je následně podpisem smlouvy do výcviku přijímá.

Přijímací řízení sestává z pohovoru o životopise a osobnostních předpokladech k absolvování výcviku. Zvláštní pozornost je věnovaná osobnostní zralosti a motivaci k výcviku. Budeme sledovat vaše osobnostní faktory, interpersonální a komunikační dovednosti, druh attachmentu (jestli je bezpečný), míru sebeúcty, seberegulaci a sebereflexi. Rovněž nás bude zajímat vaše schopnost analyticky myslet a váš životní příběh. Důležitou součástí rozhovoru je diskuze o zdravotním stavu a o případném souběžném absolvování jiného psychoterapeutického vzdělání. 

Pohovor zpravidla vede dvojice výcvikových lektorů, kteří posoudí, zda uchazeč splňuje kritéria pro přijetí.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdrží uchazeč formou e-mailu z Portálu CŽV. Přijatý uchazeč bude vyzván k přijetí smluvních podmínek a úhradě ceny. 

Existují kritéria, která brání přijetí?

Ano. Mezi vylučovací kritéria patří věk, různé typy duálních vztahů, například intimní vztahy sexuální i nesexuální, ekonomické vztahy či funkční pracovní vztahy ve výcvikové skupině. Zvláštní pozornost budeme věnovat nebezpečí duálního vztahu v univerzitním prostředí – jednak možným vztahům mezi studenty a jednak vyloučení případné další role lektora. Individuálně budeme posuzovat druh, intenzitu a formu takového vztahu.

Kontraindikací jsou i vážné (současné i minulé) psychické a fyzické obtíže, například psychiatrické léčení, medikace, hospitalizace, psychoterapie nebo souběžné absolvování jiného dlouhodobého psychoterapeutického výcviku (posuzuje se individuálně). 

Vylučovacím kritériem může být i nedostatečná míra motivace, nepochopení podstaty výcviku nebo nepřipravenost pro práci ve skupině. Důvodem pro nepřijetí může být i nedostatečná kapacita.

Úmyslné zamlčení těchto skutečností či poskytnutí nepravdivých informací jsou důvodem k předčasnému ukončení výcviku.

Chcete se 

přihlásit?