Kateřinská 17, Olomouc, ČR
Najdete nás:

Nejčastěji kladené otázky

FAQ
 • Jak probíhá teoretická část výcviku?

  Teoretická část výcviku se vyhlašuje jako samostatný program, do kterého je potřeba se přihlásit. Teorie pak probíhá podobně jako studium na vysoké škole. Účastník si zapisuje předměty v IS STAG a řídí se stanoveným rozvrhem. Výuka probíhá převážně prezenčně.

 • Co musím splňovat, abych se mohl přihlásit do zkušenostního výcviku a byl přijat?

  V době, kdy začínám výcvik, mi je nejméně 23 let. Mám ukončené vysokoškolské vzdělání druhého stupně předepsaného typu nebo toto vzdělání do konce výcviku dokončím. Vzdělání je předpokladem možnosti skládat závěrečnou zkoušku. Nemám závažnou psychickou patologii. Pošlu přihlášku se všemi náležitostmi a neformálním životopisem.

 • Jaké další náklady budu s komplexním vzdělávacím programem mít?

  Další náklady budou souviset s individuální terapií či individuální supervizí. Rovněž je třeba počítat s výdaji na cestovné, stravné a případně ubytování v rámci zkušenostní a nácvikové části. Více informací obsahuje tabulka v části Cena výcviku.

 • Umožní mi tento výcvik pracovat v oblasti zdravotnictví?

  Všechny běhy jsou akreditovány u České asociace pro psychoterapii, některé skupiny umožňují také akreditaci pro zdravotnictví IPVZ, (podmínky skupiny a lektorů jsou trochu jiné, proto je vždy skupina sestavena aktuálně na základě počtu přijatých frekventantů, cena je 40 000/rok)

  Jinak pro výkon profese psychoterapeuta je výcvik akreditovaný ČAP dostačující naopak IPVZ akreditace není zárukou práce v zdravotnickém zařízení, neboť toto zařízení může mít ještě svoje specifické podmínky. V současnosti je v řešení zákon, který by zastřešoval psychoterapii jako svébytný obor.

 • S kolika dny volna musím počítat?

  Plánujeme jedno setkání o 5 dnech a 3 setkání o 3 dnech, začínat se bude první den po obědě a končit poslední den po obědě. Ale konkrétní struktura se bude domlouvat až s lektory a přijatými uchazeči. Delší setkání bude obvykle probíhat od pondělí do pátku, kratší od středy do pátku. Konkrétní termíny setkání budou stanoveny po ukončení přijímacího řízení.

 • Co se stane, když nenaplním povinnou hodinovou dotaci?

  Při kontrole splnění všech částí výcviku s příslušnými hodinovými dotacemi, kterou provádějí lektoři, může dojít k situaci, že tuto dotaci z vážných důvodů nenaplníte, a to především u sebezkušenostní a nácvikové části. Lektoři mohou v tomto případě stanovit případné povolené náhrady. Tyto případy musí schválit garant.

 • Jak vypadá supervizní část výcviku, co ode mě vyžaduje a co se v ní naučím?

  Supervize je zavedenou součástí profesionální praxe psychoterapeuta. Smyslem supervize je péče o terapeuta a zkvalitňování profesních dovedností. Zpravidla supervidujete vlastní psychoterapeutickou práci. Přinesete minimálně dvě supervizní zprávy různého typu v rozsahu 2 normostran. Do supervize můžete začít docházet nejdříve po 3 letech sebezkušenostní části, tedy po absolvování prvního bilancování. Lektoři výcviku musejí se započetím supervize souhlasit. Supervizi musejí poskytovat supervizoři schválení Institutem a garantem výcviku.

 • Musím splnit i supervizní část?

  Pokud neaspirujete na úplné psychoterapeutické vzdělání, pak ne. Supervize je určena pro ty, kteří chtějí pracovat s klienty v terapeutickém procesu. V tomto případě dostanete potvrzení „Psychoterapeut ve výcviku, pracuje pod supervizí“.

 • Co musím splnit, abych mohl/a k závěrečné zkoušce?

  Po úspěšné kontrole všech částí výcviku, tedy zkušenost 300 hodin, nácviková část 100 hodin, individuální zkušenost 50 hodin, teorie 350 hodin, supervize 150 hodin a úspěšném ukončení prvního a druhého bilancování, můžete přejít k závěrečné zkoušce. Podmínkou je ukončené VŠ vzdělání. Splníte-li uvedené předpoklady, přihlásíte se ke zkoušce a uhradíte poplatek za tuto zkoušku (500,-).

 • Co znamená obhájení kazuistické práce?

  Písemně zpracujete závěrečnou kazuistickou práci v rozsahu minimálně 30 normostran. Práci v tištěné (2 svázané výtisky) i elektronické podobě (e-mail) odevzdáte na Institutu sociálního zdraví nejméně měsíc před termínem konání zkoušky. Členové komise budou mít možnost seznámit s prací minimálně tři týdny před konáním zkoušky. Obhajoba práce s diskuzí trvá cca 20 minut.

 • Jak vypadá ústní zkouška?

  Po obhájení kazuistické práce budete moci skládat ústní zkoušku. Vytáhnete si otázku (seznam otázek bude znám 6 měsíců dopředu), připravíte si poznámky (10 minut) a následně otázku zodpovíte komisi. Komise může položit doplňující otázky týkající se celého spektra ze seznamu otázek. Zkouška by neměla být delší než 30 minut.

 • Co znamená celkové posouzení kompetencí?

  Komise bez vaší přítomnosti posoudí způsobilost, osobnostní a profesionální připravenost pro výkon psychoterapeutické práce. Zohledňuje obhájení kazuistické práce i výsledek ústní zkoušky. Hodnotí celkovou úroveň vašich kompetencí (terapeutovo já, terapeutovo já s pacientem, terapeutovo já pacientovi, terapeutovo já s kolegy).

  K dispozici jsou všechny zdroje a informace o kandidátovi: rozbor vašeho vedení skupiny se zpětnými vazbami ostatních, vedení případů, které nosíte na supervizi, schopnost zlepšovat se využíváním supervize. Při rozboru se může použít i video, které zachycuje způsob vaší práce. Nakonec členové závěrečné komise hlasují. K úspěšnému složení závěrečné zkoušky musíte získat hlasy většiny členů zkušební komise.

 • Co mohu dělat, když zkoušku nesložím?

  V případě neúspěchu můžete zkoušku opakovat v dalším zkouškovém termínu a po uhrazení zkouškového poplatku. Také se můžete proti rozhodnutí komise odvolat ke garantovi výcviku, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne zkoušky.

 • Nabízí se mi další možnosti profesního rozvoje i po získání certifikátu?

  Ano, další profesní rozvoj je nedílnou součástí terapeutické profese. Kurzy, semináře a další možnosti profesního rozvoje najdete na internetových stránkách příslušných stavovských organizací, bývají také nedílnou součástí členství v těchto organizacích.

 • Jak se přihlásit do teoretické části výcviku?

  Teoretická část bude vyhlášena jako samostatný program celoživotního vzdělání v Portálu CŽV. Zájemci se budou tedy hlásit přes Portál CŽV.

 • Jaká je cena za teoretickou část?

  Cena Prezenční teorie je celkem 150 Kč/vyučovací hodina tedy celkem 350 hodin 52 200 Kč . Částka bude rozdělena do splátek, jak to znáte ze sebezkušenostní části výcviku.

 • Co musím udělat, abych úspěšně splnil/a teoretickou část výcviku?

  Pro splnění teoretické části bude potřeba během sedmi let absolvovat všechny povinné předměty a 2 povinně volitelné. Seznam předmětů najdete na webových stránkách výcviku. Povinné předměty se budou vypisovat každý akademický rok, studium tedy bude možné rozložit do několika let. Zápočet za daný předmět získáte za účast, případně dle dohody s konkrétním vyučujícím. Některé předměty budou vyučovány hybridní formou (online).

 • Musím absolvovat teoretickou část výcviku?

  Teorie je nutnou podmínkou, pokud se v budoucnu chcete přihlásit k závěrečné zkoušce věnovat poskytování psychoterapie.

 • Co je IS STAG?

  IS STAG je elektronický informační systém pro studijní agendu. Najdete jej na odkazu: https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html . Do STAGu se studenti hlásí přihlašovacím jménem a heslem. Ve STAGu si studenti zapisují předměty (přihlašují se na rozvrhové akce), zapisují si zde termíny zkoušek a vkládají zadání závěrečných prací. Vyučující do IS STAG zapisují výsledky zápočtů, kolokvií a zkoušek.

 • Jak získám přístup do Informačního systému STAG?

  Vaše údaje z Portálu CŽV se automaticky přepíší do IS STAG. Z adresy czv@upol.cz vám přijde tzv. iniciační e-mail s pokyny. Přes aktivní link se dostanete na váš profil v Portálu CŽV. Zde zjistíte, jaké je vaš přihlašovací jméno a sami si pak nastavíte heslo do univerzitních systémů.

 • Co je ukončené vysokoškolské vzdělání druhého stupně

  Předepsaným typem je vzdělání spadající pod kategorie 01, 02, 03 a 09 dle Klasifikace oborů vzdělání (CZ- ISCED-F 2013, Český statistický úřadu, Sbírka zákonů č. 348/2015). Jmenovitě jde o obory: 01 Vzdělávání a výchova, 02 Umění a humanitní vědy, 03Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy, 09 Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky. V případě, žeuchazeč nemá vysokoškolské vzdělání předepsaného typu, je mu umožněno absolvovat sebezkušenostní část výcviku (viz kapitolu Osobní psychoterapeutická zkušenost), nemůže však aspirovat na řádné ukončení kompletního výcviku. Tato skutečnost se mu sdělípři přijímacím řízení a bude součástí smlouvy. V případě doplnění relevantního vzdělání je možno absolvovanou část výcvikuzapočítat, doplnit zbývající části a řádně ukončit kompletní výcvik. Výcvik (včetně doplnění VŠ vzdělání) by se měl v tomto případězpravidla zrealizovat do 5 let od ukončení zkušenostní části.

 • Co je to neformální životopis

  Životopis, který především popisuje Vaši životní cestu, případná traumata, težké životní zkloušky – jednoduše skutečnosti, které mají relevantní vztah k PST výcviku.

 • Mohu v rámci teoretického vzdělání požádat o uznání některých předmětů?

  Frekventanti se vzděláním MUDr. a Mgr. jednooborové psychologie mohou požádat o uznání předmětů Psychopatologie a Psychofarmakologie a Mgr. jednooborové psychologie ještě předmětu psychodiagnostiky. U ostatních předmětů je musí absolvovat – povinnost akreditace, ale i přístupu, který na který je výcvik orientován.

  Studenti našeho oboru APIS, mají příslušnou teorii zahrnutou ve studijním plánu oboru.

Pomohli jsme

Vám?