Kateřinská 17, Olomouc, ČR
Najdete nás:

Psychoterapie jako celek
směřuje k integraci.

Prochaska & Norcross

Struktura

Jedinečný výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku

Přinášíme vám jedinečný Výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku, který klade důraz na respektování jedinečnosti a složitosti klienta a podporuje individuální přístup každého terapeuta. Na maximum tak využívá výhody jednotlivých psychoterapeutických směrů.

Výcvik pro vás organizuje Institut sociálního zdraví Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Výcvik je akreditován Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Českou asociací pro psychoterapii v souladu se standardy Evropské asociace pro psychoterapii.

Program pružně reaguje na vaše odlišné potřeby a důvody, proč se do výcviku chcete zapojit – můžete se přihlásit zvlášť na sebezkušenostní část v rozsahu 500 hodin a zvlášť na teoretickou a individuální část v rozsahu dalších 1 000 hodin.

struktura výcviku

Nabízíme vám možnost získat
úplné psychoterapeutické vzdělání
v rozsahu 1 500 hodin

Teorie a psychoterapeutická metodologie (700 hodin)

 • Prezenční teorie (350 hodin)
 • Prezenční nácvik dovedností (100 hodin)
 • Samostudium literatury (100 hodin)
 • Příprava a obhajoba závěrečné práce (150 hodin)

Osobní psychoterapeutická zkušenost (350 hodin)

 • Skupinová a komunitní zkušenost (300 hodin)
 • Individuální výcviková zkušenost (50 hodin)

Supervize psychoterapeutické práce s klienty (150 hodin)

 • Skupinová supervize (100 hodin)
 • Individuální supervize (50 hodin)

Psychoterapeutická praxe (300 hodin)

Struktura

Jaká je struktura výcviku

 • Teorie a psychoterapeutická metodologie

  Prezenční teorie

  Smyslem teoretické částí výcviku je zakotvit výcvik do teoretického rámce psychologie, psychoterapie a psychiatrie. Teorie vám poskytne dostatečný základ pro možnou integraci v terapeutické práci a zároveň je přípravou na závěrečnou zkoušku z teorie.

  Teorie je rozdělena na předměty povinné (v rozsahu 316 hodin) a povinně volitelné (v minimálním rozsahu 34 hodin). Všechny teoretické předměty musíte absolvovat během 5 let. Pro započtení každého předmětu vyžadujeme 80% účast.

  Na jaké povinné a povinně volitelné předměty se můžete těšit? 

  Povinné

  • Psychoterapie a poradenství (48 hodin)
  • Psychopatologie (48 hodin)
  • Nové trendy v psychiatrii (48 hodin)
  • Psychosomatická integrace v medicíně (24 hodin)
  • Vybrané okruhy duševních poruch (24 hodin)
  • Psychosomatika (24 hodin)
  • Základy psychologie a vývojová psychologie (24 hodin)
  • Biopsychosociální přístup k problematice zdraví (24 hodin)
  • Psychodiagnostika (20 hodin)
  • Psychofarmakologie (16 hodin)
  • Základy medicínské etiky (16 hodin)

   

  Povinně volitelné

  • Psychologie zdraví a nemoci (48 hodin)
  • Práce se sny v daseinsanalytickém výkladu snů (48 hodin)
  • Sociální a rodinná psychologie (24 hodin)
  • Psychoterapeutická propedeutika (24 hodin)
  • Komunikační dovednosti (24 hodin)
  • Metody individuální a skupinové psychoterapie (24 hodin)
  • Diferenciální psychologie (20 hodin)
  • Terapeutické možnosti práce s psychiatrickými a psychosomatickými klienty (20 hodin)
  • Psychologická první pomoc (16 hodin)
  • Základy kognitivně behaviorální psychoterapie (16 hodin)
  • Raná péče (16 hodin)
  • Stáří a umírání (16 hodin)
  • Psycho-spirituální vývoj (16 hodin)
  • Spirituální potřeby klientů (12 hodin)

  Přesný rozvrh teoretických předmětů vám představíme v průběhu jara 2022.

  Prezenční nácvik dovedností

  Prezenční nácvik dovedností v rozsahu 100 hodin je součásti pětiletého sebezkušenostního výcviku. V rámci skupiny se uskutečňuje následující rok po osobní psychoterapeutické zkušenosti. Tuto část výcviku absolvujete během tří až čtyř výjezdních setkání se stejnými frekventanty výcviku jako během prvních tří let výcviku. Osvojíte si první zkušenosti v roli terapeuta (individuální terapie, skupinová terapie a vedení komunit). Naučíte se pozorovat, popisovat a reflektovat průběh terapeutického procesu, volit vhodnou kombinaci terapeutických technik, facilitovat skupinovou dynamiku a reflektovat účinnost terapeutické práce.

  Nemáte ambice stát se psychoterapeutem? Nevadí. Získáte schopnosti interakce v práci s lidmi a ve vztazích s druhými. 

  Samostudium literatury

  S výběrem vhodné literatury vám pomohou lektoři. K jednotlivým předmětům budete moci využít i výuková videa pro samostudium.

  Příprava a obhajoba závěrečné práce

  V rámci výcviku máte pro studium, přípravu a konzultace směřující ke zpracování závěrečné práce vyhrazeno 150 hodin. K dispozici budete mít univerzitní infrastrukturu se vstupem do knihovny a s nabídkou vědeckých databází. Naši lektoři vám s přípravou práce v rámci osobních konzultací rádi pomohou.

 • Osobní psychoterapeutická zkušenost

  300 hodin skupinové a komunitní sebezkušenosti

  Osobní psychoterapeutická zkušenost je pro výcvik zcela zásadní. V našem výcviku vás čeká 300 hodin skupinové a komunitní sebezkušenosti, které jsou rozloženy do tří let a organizovány formou tří až čtyř výjezdních setkání. Komunita je rozdělena do dvou/tří skupin (podle počtu lektorů výcviku), do každé skupiny se dvěma lektory je zapojeno maximálně 15 frekventantů. 

  Smyslem psychoterapeutické zkušenosti je vlastní osobnostní rozvoj, rozvíjení psychoterapeutických dovedností, poznání a překonávání překážek. V této části přicházíte s osobními tématy, která reflektujete na základě teoretických a metodologických konceptů integrativní psychoterapie. 

  Nabízíme vám možnost zažít působení skupinové dynamiky a terapeutických faktorů. Povedeme vás k reflexi vaší pozice ve skupině, komunitě a vnějším světě, čímž si vytvoříte prostor k osobnímu a profesnímu rozvoji. Získáte tak přímou zkušenost s terapeutickým procesem. V našem výcviku klademe zvláštní pozornost na prvky integrativní psychoterapie. 

  Nad rámec skupinové a komunitní části výcviku se zapojíte i do individuální terapie v rozsahu 50 hodin. Získáte tak vlastní zkušenost s terapií a reflexí integrativních terapeutických prvků. Tuto část schvaluje garant programu.

 • Supervize psychoterapeutické práce s klienty

  Skupinová a individuální práce s klienty
  Budete mít příležitost zažít supervizi psychoterapeutické práce s klienty, ať už skupinovou (v rozsahu 100 hodin) nebo i individuální (v rozsahu 50 hodin). Budete supervidovat vlastní psychoterapeutickou práci a dále si prohloubíte svůj osobnostní rozvoj při práci s lidmi. Tato část probíhá v 5. roce sebezkušenostního výcviku.
 • Psychoterapeutická praxe

  Stáž na pracovišti v oblasti péče o duševní zdraví
  K získání úplného psychoterapeutického vzdělání je potřeba absolvovat psychoterapeutickou praxi v rozsahu 300 hodin. Praxí se myslí stáž na pracovišti v oblasti péče o duševní zdraví (psychiatrické nemocnice, psychiatrická oddělení, centra duševního zdraví, stacionáře, adiktologická pracoviště, terapeutické komunity, terapeutická střediska, poradny, diagnostické ústavy, střediska výchovné péče apod.). Praxi můžete zahájit po absolvování teorie, sebezkušenosti a supervize elévské praxe, tedy všech částí výcviku kromě obhájení závěrečné práce. 

PRVNÍ A DRUHÉ BILANCOVÁNÍ

Jaké milníky mě během výcviku čekají?

V průběhu pětileté sebezkušenostní části vás čeká první a druhé bilancování. První bilancování proběhne na konci 3. roku po absolvování sebezkušenostní části a druhé bilancování na konci 5. roku po absolvování nácviku dovedností a supervizní části.

První bilancování

Smyslem bilancování je posoudit osobnostní a profesionální rozvoj.

Lektoři vám nabídnou otázky/témata, která byste měl/a v bilancování zohlednit. Tato témata písemně zpracujete a odevzdáte lektorům sebezkušenostní části nejméně dva týdny před setkáním se skupinou nebo komunitou, v rámci nichž bude bilancování probíhat. Jde o to, abyste po třech letech práce ve skupině dokázal/a sdílet svůj příběh, psychické obsahy s druhými (které vnímáte jako další zdroj orientace v psychice), měnit své vnímání, prožívání, myšlení a chování na základě terapie a alespoň minimálně vést skupinu dle daného směru a koncepce.https://www.traditionrolex.com/25

Na základě posouzení mohou lektoři navrhnout předčasné ukončení výcviku, které následně schvaluje garant.

Druhé bilancování

Druhé bilancování se uskuteční po absolvování nácviku dovedností a supervizní části, tedy zpravidla po 5 letech. Proces je obdobný jako u prvního bilancování: zadání témat, odevzdání písemného vypracování, bilancování ve skupině / v komunitě. Po 5 letech práce ve skupině byste měl/a (kromě schopnosti sdílet svůj příběh, psychické obsahy s druhými a schopnosti měnit své vnímání, prožívání, myšlení a chování na základě terapie) dokázat vést skupinu (i na základě konstruktivního přijímání zpětné vazby od druhých) a využívat supervizi ke zlepšování své praxe a osobního rozvoje.

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Jak vypadá závěrečná zkouška?

Podmínkou k přihlášení k závěrečné zkoušce je absolvování všech náležitostí výcviku ve stanoveném rozsahu. 

Zkouška se skládá ze tří částí: 

 1. obhájení kazuistické práce
 2. ústní zkouška
 3. celkové posouzení kompetence

Závěrečnou zkoušku složíte před zkušební komisí, kterou jmenuje garant. Komisi tvoří nejméně tři členové. Jedním z členů je zpravidla alespoň jeden z lektorů zkušenostní části nebo supervizor. Externím členem komise (nezávislým na Institutu sociálního zdraví) je pak psychoterapeut delegovaný ČAP. Termín zkoušky budete znát nejméně měsíc před jejím konáním.

Chcete se 

přihlásit?